Általános Szerződési Feltételek

Az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban NRC – Onlinekutatas.hu Webáruházának

Hivatkozásra kerülő jogszabályok

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény (ÁFA tv.)
 • a 2/2015. (II. 3.) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet az elektronikus számlázásról (Ngm. R.)
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerés tv.)
 • a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (Kvtv.)

Tartalomjegyzék

1. Hatály, érvényesség

2. A szolgáltatást nyújtó szerződéses partner adatai

3. Az Onlinekutatas.hu Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

4. Vásárlók körének meghatározása

5. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

5.1. Az elektronikus úton történő szerződés megkötéshez szükséges technikai lépések leírása

5.2. A szerződés megkötési módja

5.3. Az ügyintézés, szerződés nyelve

5.4. A szolgáltatás tartalmára vonatkozó információk

5.5. Adatbeviteli hibák

5.6. Árfeltüntetés

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

7. A termék rendelkezésre állása

8. Fizetés teljesítése, számla kibocsátás

9. Az Onlinekutatas.hu Webáruház célja, felelősség korlátozása

10. Szerzői jogvédelem és felhasználási jog

11. Panaszkezelés, jog-és igényérvényesítés

12. Közvetítő eljárás kezdeményezése

13. Bírósági eljárás kezdeményezése

Vegyes rendelkezések

1. Az ÁSZF hatálya érvényessége

1.1 Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényes a http://onlinekutatas.hu oldalon forgalmazott adatcsomagokkal, azok vásárlásával összefüggő valamennyi elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A NRC Onlinekutatas.hu Webáruházában a marketingkutatási és ehhez kapcsolódó tanácsadási tevékenységének adatcsomagjait tartalmazó adatsorokat vásárolhat. (A továbbiakban termék)

1.2 A Szolgáltató által forgalmazott adatcsomagok excel file formátumban megjeleníthető adatsorokat tartalmaznak az egyes választható adatcsomagoknál található részletes tájékoztatók szerint. Az adatsorok kutatási vállalkozási eredményt tartalmazó statisztikai tény adatok, amely egy adott körre vonatkozóan, adott időben végzett piackutatási felmérés során adott feltétel rendszerből kiindulva kerültek meghatározásra. A termék sajátossága az idő múlása miatti avulás, így a vásárlók egy-egy adatcsomagban lévő kutatási adatsorokhoz a honlapon történő feltüntetésétől számított 1 évig férhetnek hozzá.

1.3 Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az Onlinekutatas.hu Webáruház (továbbiakban: „Onlinekutatas.hu Webáruház”) és a Vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.

1.4 Vásárló alatt értjük a vállalkozást – a Ptk.  8:1.§ 4. pontja szerint vállalkozásnak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy- továbbá minden magyar adóhatóságnál tevékenysége folytán adószámot szerzett jogi személy vagy jogi személy önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egysége, akik/amelyek tevékenységük gyakorlása  során termékeinket döntéseik előkészítéséhez kívánják felhasználni.

1.5 A Vásárló fogalmába jelen Webshop esetében nem tartozhatnak bele a fogyasztók – a Ptk. 8:1.§ 3.pontja szerint a fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – és azok sem, akik ugyan termékeink iránt érdeklődést mutatnak, azonban tevékenységük alapján nem rendelkeznek magyar adóhatóságnál regisztrált adószámmal és jelen ÁSZF valamely más korlátozó rendelkezése szerint Webshopunkban nem vásárolhatnak.

Ezen vásárlói igények esetén egyedi megrendeléseket fogadunk el, amely nem a Webshop keretein belül kerül elintézésre. Ezen megrendelések leadhatók: edina.gyenes@nrc.hu mail címen kapcsolattartó munkatársunknál.

Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket is.

Az előzetes tájékoztatásnak az alábbiakban teszünk eleget az Onlinekutatas.hu Webáruház honlapján, a honlap bármely időpontban történő meglátogatásakor elérhető módon, folyamatosan és közvetlenül, tehát előzetes regisztráció és más honlapra utaló linkek (úgynevezett külső hivatkozások) használata nélkül, valamint egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető módon. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.onlinekutatas.hu nyitóoldalon. 

2. A szolgáltatást nyújtó szerződéses partnere (NRC) adatai

2.1 A vásárló szolgáltatást nyújtó szerződéses partnere:

Cégadatok: NRC Marketingkutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-682439

Székhely/postázási cím: 1034 Budapest, Kenyeres utca 28

Adószám: 18265091-2-43

Elérhetőség: piackutatas@nrc.hu mail, a http://nrc.hu vagy a http://onlinekutatas.hu weboldalon keresztül NRC Onlinekutatas.hu Webáruház ügyfélszolgálata

Ügyfélszolgálatunk edina.gyenes@nrc.hu mail, vagy a weboldalon keresztül érhető el

Szolgáltatásnyújtó szakma gyakorlása tekintetében nem tartozik az Elismerés tv. 42. §-ának hatálya alá. 

2.2 Tárhelyszolgáltató

A weboldal tekintetében tárhelyszolgáltatóként (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató) vesszük igénybe az alábbi vállalkozót:

Név: Maxer Hosting Kft.

Cím: 9024 Győr, Répce u. 24.

Telefonszám: +3612579913

E-mail: info@maxer.hu

A Honlap a Tárhelyszolgáltató szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolási helye: a Maxer Hosting Kft. webservere: Budapest, Budapest Internet Exchange (BIX), Victor Hugo utca.18.

3. A Webshop használatával kapcsolatos megkötések

3.1. Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési Tájékoztatót elfogadó személy használhatja. Ennek hiányában, abban vásárlást nem eszközölhet.

3.2. Az  ÁSZF 1.4 pontjában meghatározott vásárlói körön kívül kizárt a Webshop vásárlói célú használata. Jogellenes használat, visszaélés esetén az NRC Onlinekutatas.hu Webáruháznak nem feladata és nincs is rá módja, hogy vizsgálja azt, hogy valójában ki áll felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

3.3. Amennyiben a Vásárló az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház weboldalára belép és annak használatát elfogadja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban lévő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette és az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.4. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház használatát és elhagyni azt.

4. Vásárlók körének meghatározása 

4.1. Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag az ÁSZF 1.4 pontjában rögzített Vásárlók, mint végfelhasználók részére történik. Az adatcsomagok kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

4.2. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására. 

5. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház – hivatkozással a Ptk. 6:82-6:85. §-ainak rendelkezéseire alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.onlinekutatas.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek: 

5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása

Az adatcsomagok kérdőíves adatfelvételezés útján nyert adatsorok: az egyes adatcsomagokban szereplő tartalom (téma, kérdések), a letölthető termék outputjának formátuma, a háttértáblázatok létrehozására használt ún. aggregált változók és társadalmi-demográfiai ismérvek, a termékleírásnál a termék ikonjaira klikkelése útján ismerhetők meg.

A számlázási adatok megadását követően a Vásárló egy-egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket (ÁSZF) és az adatvédelmi leírásban rögzített nyilatkozatainkat. Valamennyi ismertető adatfül megnyitását követően juthat el a vásárló a kiválasztott termékhez, amelyek megismerését követően a fizetés előtt el kell végeznie felhasználói regisztrációját.

A regisztrációt követően kezdheti meg kosara tartalmának feltöltését a kiválasztott termék(ek)kel.

Ezen az oldalon megjelenik kosara tartalmának vásárlási adatai összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Fizetés” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és (ezzel egyidőben kerülnek mentésre a személyes, illetve számlázási adatok is) és küldheti el azt az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház részére, és nyomban a „Pénztár” gombbal kezdheti bankkártyás fizetése teljesítését.

Az 1.4 pontban rögzített vásárlói kör esetében is csak az alábbiak szerinti fizetési mód választható! Eltérő fizetési mód választás vagy egyedi rendelés nem a Webshop útján kerül teljesítésre, és ezek a rendelések az ügyfélszolgálat útján, valamint a  edina.gyenes@nrc.hu  +36-1-270-9038 | +36-1-631-0151 | 1034 Budapest, Kenyeres utca 28. elérhetőségeken kezdeményezhetők értékesítő kollégánknál.

A Bankkártyás fizetés biztonságos felületen történik:
Online bankkártyás fizetés a OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén.

A Felhasználó/Vásárló tudomásul veszi, hogy a(z) NRC Kft. (A Szolgáltató székhelye: 1034 Budapest, Kenyeres utca 28.) adatkezelő által a https://nrc.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázáshoz szükséges adatok:
Vállalkozó / vállalkozás / Szervezet neve, Székhelye, Székhely irányítószám; Város; Utca, házszám; Adószám; Kapcsolattartási telefonszám; Kapcsolattartási e-mail cím
Szállításhoz szükséges adatok:
Kapcsolattartási e-mail cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Ha a vásárló a “Pénztár” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat egyúttal automatikusan azzal jár, hogy az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részletek: ÁSZF 5. pont). A fizetési folyamat megkezdésével és sikeres befejeztével a Vásárló elektronikus linket kap, amelyen azonnal letöltheti a terméket és megkapja az elektronikus úton kiállított számlát.

5.2. A szerződés megkötési módja

Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Írásbeliség hiányában az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Az itt leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak tekinthetők.

5.3. A szerződés nyelve, ügyintézés

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint az eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

5.4. A szolgáltatás tartalmára vonatkozó információk

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán adatcsomagonként külön-külön ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. Vásárló a bankkártyás fizetés folyamatának elindítását megelőzően nyilatkozik arról (megerősíti azt a tényt), hogy a részletes termékleírásokat áttanulmányozta, és ezen termékinformációk ismeretében indítja el a vásárlási folyamatot. Sikeres fizetési folyamat lezárulását követően az NRC Onlinekutatas.hu Webáruházban vásárolt termékek cseréjére, vételárvisszatérítésére, valamint a vásárlástól való elállásra Vásárló nem jogosult.

5.5. Adatbeviteli hibák

Adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) csak az egyébként mennyiség tekintetében 1-nél több darab véletlenszerű kiválasztása tekinthető. A bankkártyás fizetés folyamatának elindítását követően, ha a sikeres fizetés megtörténtéről a Vásárló értesült az ügyfélszolgálathoz fordulhat panaszával. A szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését követően NRC a hiba kijavítását már nem tudja biztosítani. Az ilyen hibából eredő túlfizetés esetén az ügyfélszolgálat útján intézheti Vásárló a számla számviteli stornírozását a túlfizetés visszatéríttetését és új számla kiállítására vonatkozó igénybejelentését.

A Vásárlónak a rendelés elküldéséig csak a fizetés gomb lenyomása előtt az NRC Onlinekutatas.hu Webáruházban van lehetősége az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. tartalmazza.

5.6. Árfeltüntetés

Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház által megvételre kínált termékek, termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladási ára nettó árak, a 27 %-os mértékű általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

NRC az NRC Onlinekutatas.hu Webáruházból megrendelhető termékek vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.

Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház szavatolja, hogy a rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról, még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

ÁFA visszatérítés: Az általános forgalmi adó semmilyen esetben sem téríthető vissza.

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

6.1. A Vásárló a „Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et, az Adatvédelmi leírást, valamint megerősíti a termékleírások részletes megismerésének tényét. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a NRC-hez való megérkezése a Fizetés gomb megnyomását követően a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

6.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása azonnal eredményezi az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A hibásan leadott megrendelés Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

6.3. A szerződés a Fizetés gomb megnyomásával megkötött szerződésnek tekinthető, és ez esetben az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház részéről a rendelés elfogadottnak tekinthető, annak külön visszaigazolása nélkül is. A fizetés sikeres teljesítését követően az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház azonnal köteles a kiválasztott temék(ek) linkjét/linkjeit a Vásárló kapcsolattartó e-mailjére elküldeni, amely biztosítja a letölthetőséget.

6.4. A Vásárló az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi leírás rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Leírásban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

6.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, és azok egyike sem lelhető fel a gyakran ismételt kérdések között, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.1 pontját).

6.6. Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése sem részben sem egészben nem megengedett. (A felhasználási joggal kapcsolatos korlátozások az ÁSZF 10. pontjában találhatók.)

6.7. A letöltéssel a vásárló az adatcsomagon az ÁSZF 10. pontjában meghatározott felhasználási jogot szerez, azonban ez nem minősül az Szjt. 16. § (1) bekezdése szerinti felhasználási szerződésnek. A vásárló a terméket saját céljára és saját, az adatcsomag olvasására alkalmas bármely eszközén (személyi számítógép, notebook, mobiltelefon, alkalmas hordozható eszközén) jogosulttá válik annak megismerésére. A felhasználási jog korlátozásaira az ÁSZF 10. pontja az irányadó. 

7. A termék rendelkezésre állása

7.1. A link vásárló e-mailjére érkezése letöltésnek és a vásárlóhoz történő szállítás teljesítésének minősül, függetlenül attól, hogy a vásárló a megnyitja-e a linket, függetlenül attól is, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte. Ez a link a felhasználó által az ÁSZF 5.1 pontjában leírtak szerint a felhasználói fiókjából elérhető és az ÁSZF 1.2 pontjában megjelölt határidőig hozzáférhető.

7.2. Az adatcsomag megrendelése során vagy már korábban az NRC adatbázisában létrehozott felhasználói adatok során létrejön a felhasználói fiók, melyből a saját vásárlói profilján keresztül, vagy a megadott e-mail címre megküldi az adatcsomagok egyedi letöltési linkjét tartalmazó elektronikus levelet. Az adatcsomag excel file formátumban tölthető le.

8. Fizetés teljesítése, számla kibocsátás

8.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló sikeres bankkártyás fizetéssel teljesíti vételár fizetési kötelezettségét.

8.2. A teljesített fizetésekről azonnal számlát állítunk ki, mely a rendelés teljesítése után a vásárláshoz szükséges regisztrációban megadott e-mail címre kerül kiküldésre. Az adóhatóság a számlaadat-szolgáltatás során csak a helyes vásárlói adatokkal kiállított számlát tekinti hitelesnek, ezért NRC csak helyes adószámmal és adatokkal bocsáthat ki számlát.  Amennyiben hibás, tévesen megadott adószámot jelölt meg a vásárló számlát nem tudunk kibocsátani, és a vásárló köteles az Ügyfélszolgálat (ÁSZF 2.1  pontja) útján  a hibás adat kijavítását végrehajtani. A számlázó program az elektronikus számlákat pdf formátumban állítja ki.

8.3. A bankkártyás fizetés teljesítésével és az ezzel egyidejűleg megküldött termék elérési link és számla kézhezvételét követően semmilyen elállási- és vételár visszatéríttetési joga nincs a vásárlónak.

8.4. Ügyfélszolgálathoz érkezett ÁSZF 5.5 pontja esetén bekövetkezett túlfizetés esetén illetheti meg vásárlót visszatérítés az ott leírtak szerint.

8.5. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Számlázz.hu által kiállított elektronikus számlát befogadja, és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.

8.6. Az elektronikus számlát a számlázz.hu (számlázó szolgáltatást nyújtó) akkreditált szolgáltató készíti el az NRC megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a számlázz.hu (számlázó szolgáltatást nyújtó) harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválása és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig történő megőrzése biztosított.

8.7. A kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, elektronikus úton kibocsátott a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint.

8.8. A számla megfelel az ÁFA tv-ben előírtaknak, annak 177. §-a alapján aláírás nélkül érvényes, valamint megfelel a hivatkozott NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. 

9. Az Onlinekutatas.hu Webshop célja, felelősség korlátozása

9.1 Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra. Vásárló tudomásul veszi, hogy az adatcsomag kezeléséhez rendelkeznie kell az ahhoz szükséges kezelő programokkal. Célunk a kutatási eredmények elemzése nélkül legalább az, hogy a Vásárlók a piackutatást minél szélesebb körben egyedi igényeikhez is később használhassák marketing céljaikra.

9.2 Nem vállalunk felelősséget az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért amely a Webshop használatában is okozhat elérési nehézségeket, adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, spam szűrők okozta elérési akadályokért, rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba miatti problémákért. A hibák elhárítása érdekében kérhetik az ügyfélszolgálat (ÁSZF 2.1 pontja) együttműködő segítségét.

9.3 NRC Onlinekutatas.hu Webáruház előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, egyéb adatcsomag tartalom, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás az ÁSZF-ben való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben a Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött szerződéseket.

9.4 Vásárló teljes körűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

10. Szerzői jogvédelem és a felhasználási jog

10.1 Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga az NRC tulajdona. Az NRC Onlinekutatas.hu Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

10.2 Az NRC fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az onlinekutatas.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

10.3 Tilos minden olyan tevékenység, amely az NRC adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az NRC által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az NRC adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

10.4 A felhasználási jog terjedelme:

Az Szjt. 17. §-a szerint és alkalmazásában az adatcsomag jogosulatlanul történő felhasználásának minősül és különösen tiltott üzleti és saját bevételszerző tevékenység gyakorlása céljából:

 1. a) a többszörözés (18-19. §),
 2. b) a terjesztés (23. §),
 3. c) a nyilvános előadás (24-25. §),
 4. d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §),
 5. e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §),
 6. f) az átdolgozás (29. §),
 7. g) a kiállítás (69. §).

Ezen felhasználások mindegyike esetében tilos a Vásárló általi bármely felhasználás tekintetében annak mellőzése, hogy feltüntetésre kerüljön az a tény, hogy az „adatok forrása az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság piackutatásának adott kutatási adatcsomagja.”

Szolgáltatás nyújtó földrajzi értelemben a fentiek szerinti megengedett felhasználást annyiban korlátozza, hogy az adatcsomag idegen nyelvre történő fordítása esetén Vásárló köteles előzetes írásbeli hozzájárulást kérni annak ellenőrzése céljából. 

11. Panaszkezelés, jog-és igényérvényesítés

11.1 Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Vásárló jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni az Ügyfélszolgálathoz (ÁSZF 2.1 pontja szerinti elérhetőségeken.)

11.2   Az ügyfélszolgálat a termék leírásokhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban segítséget nyújt a vásárló jog- és igény érvényesítésével kapcsolatos kérdésekben.

12. Közvetítő eljárás kezdeményezése

12.1 Amennyiben Szolgáltatást nyújtó és a fogyasztónak nem minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló vita keletkezik úgy azt a felek igyekeznek békés, tárgyalásos úton rendezni a jogvita elkerülése érdekében.

12.2 Amennyiben Szolgáltatást nyújtó és a fogyasztónak minősülő Vásárló együttesen Felek nem jutnak megegyezésre:

Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy keletkezett jogvitáikat, barátságos és közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, a felek vállalják: együttműködnek abban, hogy jogvitájukat a Kvtv. szerinti mediáció útján kíséreljék meg megoldani. A felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy mindaddig, amíg a jogvita mediáció útján történt megoldására lehetőség van, elsőként nem fordulnak jogorvoslatért más fórumhoz.

13. Bírósági eljárás kezdeményezése

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a már hivatkozott jogszabályok rendelkezései és a hatályos, vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

Az esetleg felmerülő vitás kérdésekben Szolgáltatást nyújtó az arra hatáskörrel rendelkező, székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.

Vegyes rendelkezések

 • A Szolgáltatástnyújtó az NRC Onlinekutatas.hu Webáruházat alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltatást nyújtó rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • A Szolgáltatást nyújtó jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltatást nyújtó nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 • A vásárló önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltatást nyújtó a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
de_DEDE